Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Locatie Nunta langa Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Magazin Agricol Online, Cada FreeStanding - Cada ta de vis.

ALOCAŢIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

ALOCAŢIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

privind legea 277/ 2010 cu modificarile si complectarile ulterioare

 Incepind cu data de 1  ianuarie 2011 a intrat in vigoare Legea 277 / 2010 privind  alocatia pentru sustinerea familiei .

Prin legea 277/2010 cu modificarile si complectarile ulterioare ,  se instituie alocatia pentru sustinerea familiei ca  forma de  sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au in crestere si ingrijire copii  in virsta de  pina la 18 ani, denumita in continuare alocatie.

Beneficiaza de acest drept  familia formata din sot , sotie  si copii aflati in  intretinerea acestora , care locuiesc impreuna , denumita in continuare familie,  precum  si persoana singura si copii aflati in intretinerea acestuia si care locuiesc impreuna cu aceasta , denumita in continuare familie monoparentala.

Limita maxima a veniturilor / persoana, a membrilor familiei pentru acordarea acestei alocatii este de 530 lei si se acorda diferentiat in funtie de veniturile  familiei si numarul de copii.

Astfel, pentru familia al carei venit net mediu lunar pe membru de familie  se situeaza pana la 200 lei , cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:

 • 40 lei pentru familia cu un copil
 • 80 lei pentru familia cu 2 copii ;
 • 120 lei pentru familia cu 3 copii ;
 • 160 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Pentru familia al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 lei si 530 lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:

 1. 33 lei pentru familia cu un copil;
 2. 66 lei pentru familia cu 2 copii
 3. 99 lei pentru familia cu 3 copii

4. 132 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.

Obligatiile beneficiarilor

In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei pentru sustinerea familiei  are obligatia ca, in termen de maxim 10 zile, sa comunice in scris primarului modificarile intervenite. Titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere insotita de acte doveditoare privind modificarile intervenite. Modificarea cuantumului se face incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.

Incepind cu anul 2012 pentru mentinerea dreptului la alocatie familiile beneficiare au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si complectarile ulterioare.

In situatia in care pina la data de 31 ianuarie a fiecarui an beneficiarul nu respecta aceasta obligatie, plata alocatiei se suspenta pe o perioada de 5 luni incepind cu luna aprilie .         Daca in termen de 5 luni beneficiarii nu indeplineste aceasta obligatie, se considera ca nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare.

Beneficiarii mai au obligatia sa depuna din 3 in 3 luni declaratia pe proprie raspundere  privind componenta familiara si veniturile realizate de membrii acesteia.

Nedepunerea acestei declaratii duce la suspendarea platii alocatiei pe o perioada de 3 luni.       Daca in termen de 3 luni beneficiarii nu indeplineste aceasta obligatie, se considera ca nu mai sunt indeplinite conditiile de acordare.

         Documente necesare

 • cerere si declaratie pe propria raspundere , intocmita de reprezentantul familiei, care se inregistreaza la primaria localitatii sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala familia isi are domiciliul ori resedinta.
 • In cazul familiei fara domiciliu sau resedinta, cererea se inregistreaza la primaria localitatii in a carei raza teritoriala aceasta traieste.

 

 • acte doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de acestia in luna anterioara depunerii cererii :
  • livretul de familie completat la zi, iar in cazul in care familia nu are livret de familie, serviciul de stare civila are obligatia de a-l elibera in termen de 30 de zile de la data solicitarii alocatiei;
  • hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este declarat/declarata disparut/disparuta (dupa caz);
  • hotararea judecatoreasca prin care sotul /sotia este arestat preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea familiei (dupa caz);
  • dispozitia primarului privind instituirea tutelei.
  • certificatul de incadrare intr-un grad de handicap prezentat de familiile care au in intretinere copii cu handicap de varsta scolara si care nu frecventeaza scoala.

La stabilirea venitului net lunar al familiei și, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din:

-drepturi de asigurări sociale de stat,

-asigurări de șomaj,

-obligații legale de întreținere,

-indemnizații,

-alocații

-ajutoare cu caracter permanent

-alte creanțe legale,

Nu se iau în calcul:

-alocatia pentru sustinerea familiei

-bugetul personal complementar prevazut de Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor peroanelor cu handicap

-ajutoarelor de stat acordate in baza OG nr.14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare

-bursele de studiu

-burselor sociale,

-sprijinul financiar prevăzut de HG nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate, inchiriere, comodat ori alta forma de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, aceasta nu beneficiaza de ajutor social.

Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.