AJUTORUL SOCIAL

  Legea 416/2001 privind venitului minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

 Stabilirea cuantumului ajutorului social si obligatiile beneficiarilor

 

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteaza la indicatorul social de referinta si este:

a) 142 lei pentru persoana singură;

b) 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;

c) 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;

d) 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;

e) 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;

f) câte 37 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi.

În completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singurepentru asigurarea venitului minim garantat, ajutorul social se acordă lunar, în baza următoarelor documente:

– cerere si declarație pe propria răspundere,

– actele doveditoare privind componența familiei si veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia.

Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activități trebuie să prezinte adeverință că sunt în evidența agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, pentru încadrare în muncă, și nu au refuzat un loc de muncă, privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de aceste agenții.

Face excepţie de la îndeplinirea obligaţiei de a prezenta aceasta adeverinta, precum si obligația de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local, persoana aptă de muncă şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 7 ani şi până la 18 ani în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru protecţia copilului;

b) asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;

c) participă la un program de pregătire profesională;

d) este încadrată în muncă.

Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluționează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistență socială. Ca măsură prealabilă soluționării cererii, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situația ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare. Ancheta socială se realizează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Dacă solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că familia acestuia nu îndeplinește condițiile de acordare a ajutorului social.

Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea.

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelurile lunare al venitului minim garantat și venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fișa de calcul, de către persoanele din cadrul serviciului public de asistență socială sau, cele desemnate prin dispoziție a primarului care completează fișa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere și din declarația pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum și a celor rezultate din ancheta socială.

Dacă soții sunt despărțiți în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soț, dacă se constată prin ancheta socială că:

-nu au domiciliu comun;

-nu se gospodăresc împreună.

Cuantumul ajutorului social se majorează cu 15%, o singură dată, dacă un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că:

-lucrează pe bază de contract individual de muncă,

-are statut de defuncționar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial.

La stabilirea venitului net lunar al familiei și, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din:

-drepturi de asigurări sociale de stat,

-asigurări de șomaj,

-obligații legale de întreținere,

-indemnizații,

-alocații

-ajutoare cu caracter permanent

-alte creanțe legale,

Nu se iau în calcul:

-alocatia pentru sustinerea familiei

-bugetul personal complementar prevazut de Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor peroanelor cu handicap

-ajutoarelor de stat acordate in baza OG nr.14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare

-bursele de studiu

-burselor sociale,

-sprijinul financiar prevăzut de HG nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu”, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care familia sau persoana singura are in proprietate, inchiriere, comodat ori alta forma de detinere cel putin unul dintre bunurile cuprinse in lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului social, aceasta nu beneficiaza de ajutor social.

Dupa stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului are urmatoarele obligatii:

– sa comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile și la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta;

– să depună, din 3 în 3 luni, la primăria localității, o declarație pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia;

– sa prezinte o adeverință eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit;

– persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul  social și care nu realizează venituri din salarii sau din alte activități, au obligația de a dovedi, lunar, cu adeverință eliberată de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă în evidența agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, că nu au refuzat un loc de muncă, că nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forței de muncă și la servicii de formare profesională și, după caz, că participă la un program de pregătire profesională

Primarul are obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.

Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.

La solicitarea primarului, pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre aceste persoane are obligația de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru, cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii

Fac excepţie familiile pentru care ajutorul social rezultat din calcul este de până la 50 lei/lună; pentru acestea orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în prima lună de plată.

Obligaţia de a presta acţiunile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în care persoana nominalizată să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local se află în incapacitate temporară de muncă sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncă.

Numarul de ore se calculeaza proportional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiaza familia/persoana singura, cu un tarif orar corespunzator salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, raportat la durata medie lunara a timpului de munca.

Formula de calcul al numarului de ore este urmatoarea:

 

168,6671) x cuantum ajutor

Numar ore de munca =______________________________________________=

salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata2)

 

In cazul incapacităţii temporare de muncă ori, după caz, al pierderii totale sau parţiale a capacităţii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local, obligaţia de a presta orele de muncă poate fi transferată altor persoane din familia beneficiară de ajutor social numai cu acordul primarului.

Actele doveditoare privind incapacitatea temporară de muncă sau, după caz, pierderea totală ori parţială a capacităţii de muncă sunt următoarele:

a) decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;

b) certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;

c) certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 11;

d) adeverinţă medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecţiuni ce determină incapacitate temporară de muncă (nu mai mult de o luna de zile).

Incepand cu anul 2012, pentru mentinere dreptului la ajutorul social, familiile beneficiare au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care pana la data de 31 martie a fiecarui an beneficiarul nu respecta aceasta obligatie, plata ajutorului se suspenta pe o perioada de 5 luni incepand cu luna aprilie.

In cazul, in termenul de 5 luni de la suspendarea platii, beneficiarul ajutorului social face dovada achitarii obligatiilor legale fata de bugetul local, plata ajutorului social se reia incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.

Daca in termen de 5 luni beneficiarii nu indeplineste aceasta obligatie dreptul la ajutorul social inceteaza.

Persoana singură beneficiară de ajutor social, precum şi persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social au dreptul la asigurare socială de sănătate, cu plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile legii. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele singure sau persoanele care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social se plăteşte de către agenţiile teritoriale şi se stabileşte prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra cuantumului ajutorului social.

Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare. Aceste ajutoare de urgenţă nu sunt supuse impozitului pe venit şi nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistenţă socială. Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de Guvern, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

Primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

În cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

         Fondurile necesare pentru plata ajutorului de urgenţă acordat de primari, precum şi ajutoarele de inmormantare se suportă din bugetul local.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligaţiei de a comunica primarului, in scris, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri si la numarul membrilor familiei in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea si obligaţia de a depune, din 3 în 3 luni, la primăria localităţii o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, care va conţine obligatoriu datele de identificare ale titularului şi membrilor familiei.

Modelul declaraţiei pe propria răspundere se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.