Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Locatie Nunta langa Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Magazin Agricol Online, Cada FreeStanding - Cada ta de vis.

Hotărâri ale Consiliului local

Nr. Data Continut pe scurt Actiune
32 27-06-2024 Hotărâre privind aprobarea Planului de dezvoltare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familie în comuna Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
31 21-05-2024 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea zilei de 1 iunie în comuna Nucet Vizualizare
30 21-05-2024 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
29 26-04-2024 Hotărâre privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
28 26-04-2024 Hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2025 Vizualizare
27 26-04-2024 Hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
26 26-04-2024 Hotărâre privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor (DALI ) pentru obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Nucet corp A, Corp B, Corp Internat Școlar comuna Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
25 26-04-2024 Hotărâre privind alipirea a trei loturi teren situate în com. Nucet , sat Cazaci, nr.407,464 Vizualizare
24 26-04-2024 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
23 26-04-2024 Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 31.03.2024 Vizualizare
22 26-04-2024 Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Nucet pe anul 2023 Vizualizare
21 14-03-2024 Hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre unitatea administrativ-teritorială comuna Nucet prin Consiliul local Nucet cu județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița pentru implementarea proiectului “Hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale la biblioteci – etapa a II-a” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 7. Transformarea digitală, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului, INVESTIȚIA 17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, APEL NR. 2 Vizualizare
20 14-03-2024 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
19 14-03-2024 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea zilei comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
18 14-03-2024 Hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr.2/09.01.2024 privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizarea pentru noncasnici aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a ADI,, Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița,, nr. 421 /14.11.2023 și modificat prin Hotărârea ADI nr. 431/28.02.2024 la nivelul Comunei Nucet Vizualizare
17 14-03-2024 Hotărâre privind modificarea HCL nr. 1/09.01.2024 privind modificarea și completarea Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici Anexă la Hotărârea ADI nr. 415/26.10.2023, modificată și completată prin Hot. ADI nr. 430/28.02.2024 Vizualizare
16 14-03-2024 Hotărâre privind aprobarea Acordul de Asociere între unitatea administrativ-teritorială comuna Nucet prin Consiliul local Nucet, cu unitatea administrativ-teritorială municipiul Târgoviște, prin Consiliul Municipal Târgoviște, prin intermediul căruia se va realiza implementarea și monitorizarea celor două documente strategice„ Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște 2021-2027 ”și ,,Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgoviște 2021-2030” Vizualizare
15 14-03-2024 Hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Târgoviște 2021-2030” Vizualizare
14 14-03-2024 Hotărâre privind aprobarea documentului strategic „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgoviște 2021-2027” Vizualizare
13 16-02-2024 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet, judeţul Dâmbovița, începând cu luna februarie 2024 Vizualizare
12 16-02-2024 Hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
11 06-02-2024 Hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractul pentru concesionarea bunurilor proprietate publică a comunei Nucet nr. 3046/28.03.2022 ca urmare a neexecutarea obligaţiei de plată a redevenței Vizualizare
10 06-02-2024 Hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2024 Vizualizare
9 06-02-2024 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
8 19-01-2024 Hotărâre privind actualizarea ”Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
7 19-01-2024 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 41,47 mp activitate cu cota parte indiviză din suprafață părți comune de 49,28 mp din incinta imobilului Dispensar uman ce face parte din domeniul privat al comunei Nucet, sat Nucet nr. 7 judetul Dâmbovița înscris în cartea funciară a comunei Nucet sub nr. 71147 cu destinația de farmacie umană Vizualizare
6 19-01-2024 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 28,39 mp activitate cu cota parte indiviză din suprafață părți comune de 40,90 mp din incinta imobilului Dispensar uman ce face parte din domeniul privat al comunei Nucet, sat Nucet nr. 7 judetul Dâmbovița înscris în cartea funciară a comunei Nucet sub nr. 71147 cu destinația de cabinet medicină stomatologică Vizualizare
5 19-01-2024 Hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere a suprafeței de 37,83 ha pășune aflate în proprietea publică a comunei Nucet Vizualizare
4 09-01-2024 Hotărâre privind menținerea cuantumului taxei de habitat cu destinatie specială de salubrizare pentru anul 2024 la nivelul anului 2023 Vizualizare
3 09-01-2024 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei/contribuției UAT Nucet datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Managementul Integrat al Deșeurilor în Judeţul Dâmboviţa›› pentru anul 2024 Vizualizare
2 09-01-2024 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici Vizualizare
1 09-01-2024 Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici Vizualizare
Nr. Data Continut pe scurt Actiune
84 29-12-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
83 29-12-2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Nucet pe anul școlar 2024-2025 Vizualizare
82 29-12-2023 Hotărâre privind stabilirea perioadei în care se efectuează inventarierea, precum și data până la care se face publicarea acestuia pe pagina de internet a comunei Vizualizare
81 29-12-2023 Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii ale Primăriei comunei Nucet pentru consumul lunar de carburanți și convorbiri telefonice Vizualizare
80 29-12-2023 Hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor juridice de asistență, consultare și de reprezentare a Primăriei, Consiliului local, Comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar și a Primarului comunei Nucet în fața tuturor instanțelor de judecată Vizualizare
79 29-12-2023 Hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor juridice de asistență, consultare și de reprezentare a Primăriei, Consiliului local, Comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar și a Primarului comunei Nucet în fața tuturor instanțelor de judecatăprivind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Nucet

pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale d-nei Popescu Elena Claudia, secretar general al comunei Nucet,

pentru perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023

Vizualizare
78 19-12-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
77 12-12-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
76 06-12-2023 Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului Construire capacitate de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum în localitatea Comuna Nucet, Județul Dâmbovița Vizualizare
75 06-12-2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Construire capacitate de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum în localitatea Comuna Nucet, Județul Dâmbovița” Vizualizare
74 24-11-2023 Hotărâre privind implementarea proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA NUCET JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” Vizualizare
73 24-11-2023 Hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economică a proiectului „MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN COMUNA NUCET JUDEȚUL DÂMBOVIȚA” Vizualizare
72 07-11-2023 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet, judeţul Dâmbovița, începând cu data de 1 ianuarie 2024 Vizualizare
71 07-11-2023 Hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a unor drumuri de interes local situate în comuna Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
70 07-11-2023 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet, judeţul Dâmbovița, începând cu luna noiembrie 2023 Vizualizare
69 07-11-2023 Hotărâre privind aprobarea închirierii către Cabinetul Medical Individual dr. Safciu Artur a suprafeței de 18,99 mp activitate cu cota parte indiviză din suprafață părți comune de 31,02 mp/td> Vizualizare
68 07-11-2023 Hotărâre privind aprobarea închirierii către Cabinetul Medical Individual dr. Boz Anica a suprafeței de 27,30 mp activitate cu cota parte indiviză din suprafață părți comune de 44,60 mp Vizualizare
67 07-11-2023 Hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
66 07-11-2023 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1385 mp situat în comuna Nucet, sat Nucet, nr. cadastral 74000 în vederea realizării unei capacități de producție-fabrică și linie de procesare suplimente nutritive Vizualizare
65 07-11-2023 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Nucet. Vizualizare
64 07-11-2023 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
63 23-10-2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Nucet, județul Nucet” Vizualizare
62 13-10-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
61 13-10-2023 Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 30.09.2023 Vizualizare
60 13-10-2023 Hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art.470 alin.5 și alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2024 Vizualizare
59 13-10-2023 Hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a unor drumuri de interes local situate în comuna Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
58 13-10-2023 Hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
57 13-10-2023 Hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe raza UAT Comuna Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
56 02-10-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
55 14-09-2023 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în cadrul Consiliului de administrație și Comisiei pentru Evaluare și Asigurare a Calității al Școlii Gimnaziale Nucet și Liceul Tehnologic Nucet, județul Dâmbovița, pentru anul școlar 2023-2024 Vizualizare
54 14-09-2023 Hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivel local Vizualizare
53 14-09-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
52 04-09-2023 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la obiectivul de investiții: “Realizare șanț betonat, trotuare și podețe, cu intrare în fiecare proprietate pe DJ722 și DC57, comuna Nucet, județul Dâmbovița” la finalizarea obiectivului Vizualizare
51 04-09-2023 Hotărâre privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Comuna Nucet pentru a întreprinde în numele și pe seama U.A.T. Comuna Nucet toate demersurile necesare în vederea sprijinirii implementării proiectului județului Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat Vizualizare
50 10-08-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
49 10-08-2023 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Nucet nr.35 din data de 05.05.2023 privind aprobarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița – OBIECTIV – Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga” Vizualizare
48 10-08-2023 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
47 25-07-2023 Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 30.06.2023 Vizualizare
46 25-07-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
45 13-07-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
44 13-07-2023 Hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini și a draftului de Contract de achiziție publică de servicii privind delegarea gestiunii activităților de sortare, compostare și depozitare a deșeurilor municipale de pe raza județului Dâmbovița Vizualizare
43 13-07-2023 Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare a terenului în suprafață de 1385 mp, situat în comuna Nucet, sat Nucet, strada Gării, nr.15, număr cadastral 74000 Vizualizare
42 26-06-2023 Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente în județul Dâmbovița (PNRR/2022/C1/3.2)” Vizualizare
41 26-06-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
40 31-05-2023 Hotărâre privind aprobarea asocierii/parteneriatului dintre comuna Nucet, judetul Dambovita prin Consiliul Local al Comunei Nucet si judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea in comun a obiectivului de investitie “Realizare șanț betonat, trotuare și podețe, cu intrare în fiecare proprietate pe DJ722 și DC57, comuna Nucet, județul Dâmbovița” rest de executat pe DJ722 pe o lungime de 750 ml Vizualizare
39 31-05-2023 Hotărâre privind asocierea unității administrativ-teritoriale comuna Nucet prin Consiliul local Nucet, cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru implementarea obiectivului de investiții „Achiziție microbuze noi electrice pentru școlile din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Vizualizare
38 26-05-2023 Hotărâre privind modificarea organigramei și a statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
37 26-05-2023 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea zilei de 1 iunie, Ziua Eroilor și Ziua Iei în comuna Nucet Vizualizare
36 12-05-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
35 05-05-2023 Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 7 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA” Vizualizare
34 05-05-2023 Hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Nucet nr. 29/26.04.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
33 05-05-2023 Hotărâre privind aderarea şi includerea comunei Nucet, județul Dâmbovița la Parteneriatul LEADER cu denumirea „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA MATASARULUI” Vizualizare
32 05-05-2023 Hotărâre privind modificarea statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
31 05-05-2023 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
30 26-04-2023 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ce se vor acorda începând cu data de 01.05.2023 funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet Vizualizare
29 26-04-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
28 26-04-2023 Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 31.03.2023 Vizualizare
27 26-04-2023 Hotărâre privind aprobarea participării comunei Nucet, județul Dâmbovița, la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din Fondul pentru mediu Vizualizare
26 26-04-2023 Hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 Vizualizare
25 26-04-2023 Hotărâre privind desemnarea domnului Vrabie Constantin în comisia de specialitate a Consiliului Local Nucet Vizualizare
24 31-03-2023 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții: “Realizare șanț betonat, trotuare și podețe, cu intrare în fiecare proprietate pe DJ722 și DC57, comuna Nucet, județul Dâmbovița” rest de executat pe DJ 722 pe o lungime de 750 ml Vizualizare
23 28-03-2023 Hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului unității administrativ- teritoriale Nucet, județ Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” Vizualizare
22 28-03-2023 Hotărâre privind aprobarea implementarii la nivelul comunei Nucet a proiectului “HUB de servicii MMSS-SII MMSS” (cod MySmis 130963) în vederea obținerii de finanțare prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatie (TIC) pentru o economie digitala competitiva Vizualizare
21 28-03-2023 Hotărâre privind constatarea încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local al domnului Ungureanu George Emilian, ca urmare a demisiei acestuia Vizualizare
20 28-03-2023 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea zilei comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
19 28-03-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
18 28-03-2023 Hotărâre privind asocierea si participarea UAT comuna Nucet, județ Dâmbovița în cadrul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Valea Mătăsarului Vizualizare
17 07-03-2023 Hotărâre privind acordarea unor facilități femeilor din cadrul Primăriei Comunei Nucet, judetul Dâmbovița Vizualizare
16 28-02-2023 Hotărâre privind intenția de concesionare prin licitație publică a loturilor cu suprafață totală de 46,0874 ha, având categoria de folosință pășune în sistem dual Vizualizare
15 28-02-2023 Hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere a suprafeței de 151 ha pășune aflate în proprietea publică a comunei Nucet Vizualizare
14 28-02-2023 Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Nucet pe anul 2022 Vizualizare
13 28-02-2023 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei UAT Nucet datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Managementul Integrat al Deșeurilor în Judeţul Dâmboviţa›› pentru anul 2023 Vizualizare
12 28-02-2023 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie specială de salubrizare pentru anul 2023 Vizualizare
11 15-02-2023 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
10 15-02-2023 Hotărâre privind asocierea unității administrativ-teritoriale Nucet prin Consiliul local Nucet, cu judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru implementarea obiectivului de investiții „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Vizualizare
9 15-02-2023 Hotărâre privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al comunei Nucet Vizualizare
8 15-02-2023 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
7 31-01-2023 Hotărâre privind aprobarea proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA” Vizualizare
6 31-01-2023 Hotărâre privind actualizarea ”Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
5 31-01-2023 Hotărâre privind modificarea poziției nr.1 al Anexei 11.b la Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din data de 27.01.2022 privind aprobarea Statutului comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
4 31-01-2023 Hotărâre privind modificarea poziției nr.93 al Anexei 11.a la Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din data de 27.01.2022 privind aprobarea Statutului comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
3 31-01-2023 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează a se realiza cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat în anul 2023 Vizualizare
2 31-01-2023 Hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2023 Vizualizare
1 03-01-2023 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ce se vor acorda începând cu data de 03.01.2023 funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet Vizualizare
Nr. Data Continut pe scurt Actiune
80 27-12-2022 Hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Nucet nr. 49 din data de 12.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 Vizualizare
79 23-12-2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
78 21-12-2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
77 16-12-2022 Hotărâre privind mandatarea specială a reprezentantului unității administrativ- teritoriale Nucet, județ Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” Vizualizare
76 16-12-2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
75 16-12-2022 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la obiectivul de investiții: “Realizare șanț betonat, trotuare și podețe, cu intrare în fiecare proprietate pe DJ722 și DC57, comuna Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
74 16-12-2022 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru achiziționarea darurilor oferite colindătorilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă în comuna Nucet Vizualizare
73 16-12-2022 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Nucet pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale d-nei Popescu Elena Claudia, secretar general al comunei Nucet, pentru perioada 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022 Vizualizare
72 16-12-2022 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Nucet pe anul școlar 2023-2024 Vizualizare
71 16-12-2022 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Nucet pe anul școlar 2023-2024 Vizualizare
70 06-12-2022 Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului Vizualizare
69 06-12-2022 Hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor juridice de asistență, consultare și de reprezentare a Primăriei, Consiliului local, Comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar și a Primarului comunei Nucet în fața tuturor instanțelor de judecată Vizualizare
68 06-12-2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
67 28-11-2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
66 22-11-2022 Hotărâre privind participarea la Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală” pentru proiectul „Instalare stații de reîncărcare cu putere normală pentru vehicule electrice și hibride în Comuna Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
65 22-11-2022 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea zilei de 1 decembrie în comuna Nucet Vizualizare
64 22-11-2022 Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Nucet. Vizualizare
63 09-11-2022 Hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului “Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și de canalizare existente” în vederea obținerii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C1 – Managementul apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente Vizualizare
62 02-11-2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
61 02-11-2022 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
60 28-10-2022 Hotărâre privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet, în şedinţă extraordinară de îndată la data de 28.10.2022 Vizualizare
59 28-10-2022 Hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Nucet nr. 55 din data de 20 octombrie 2022 pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art.470 alin.5 și alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2023 Vizualizare
58 28-10-2022 Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 30.09.2022 Vizualizare
57 20-10-2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
56 20-10-2022 Hotărâre privind acordarea burselor școlare aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la nivelul comunei Nucet, județul Dâmbovița, a numărului și a cuantumului acestora Vizualizare
55 20-10-2022 Hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art.470 alin.5 și alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2023 Vizualizare
54 20-10-2022 Hotărâre privind aprobarea documentația tehnico-economică – studiul de fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, județul Dâmbovița”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Vizualizare
53 20-10-2022 Hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
52 12-09-2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
51 12-09-2022 Hotărâre privind includerea în domeniul public al unui bun care aparține unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
50 12-09-2022 Hotărâre privind aprobarea statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
49 12-09-2022 Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 Vizualizare
48 25-08-2022 Hotărâre privind aprobarea proiectului „Eficientizare energetica, reabilitarea clădirilor publice si creşterea gradului de reziliență al UAT NUCET” în cadrul PNRR/Componenta C10 – Fondul Local și a cheltuielilor aferente acestui proiect Vizualizare
47 25-08-2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si utilizare a locurilor de joacă din comuna Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
46 25-08-2022 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
45 28-07-2022 Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 30.06.2022 Vizualizare
44 28-07-2022 Hotărâre privind darea în folosință gratuită a terenurilor din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014-2020” Vizualizare
43 28-07-2022 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al Primăriei comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
42 25-07-2022 Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico – economici la obiectivul de investiții: „Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
41 13-07-2022 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la obiectivul de investiții: “Construire Dispensar uman în comuna Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
40 16-06-2022 Hotărâre privind acordarea unor premii pentru rezultate deosebite obținute la olimpiadele școlare și concursuri de dans Vizualizare
39 16-06-2022 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
38 16-06-2022 Hotărâre privind încadrarea în categoria funcţională a unor drumuri de interes local situate în comuna Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
37 16-06-2022 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “STAȚIE DE REPRODUCERE ȘI PREDEZVOLTARE A PEȘTILOR DE CULTURĂ” în comuna Nucet, jud.Dâmbovița, număr cadastral 71585, beneficiar Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia Vizualizare
36 30-05-2022 Hotărâre privind retrimestrializarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
35 30-05-2022 Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public al unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
34 20-05-2022 Hotărâre privind privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea zilei de 1 iunie, Ziua Eroilor și Ziua Iei în comuna Nucet Vizualizare
33 20-05-2022 Hotărâre privind privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
32 20-05-2022 Hotărâre privind privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
31 21-04-2022 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Nucet nr.46 din data de 28.09.2021 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002, privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
30 21-04-2022 Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 31.03.2022 Vizualizare
29 21-04-2022 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea zilei comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
28 21-04-2022 Hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 Vizualizare
27 06-04-2022 Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru unitățile școlare din comuna Nucet” Vizualizare
26 06-04-2022 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru ședința extraordinară de îndată din data de 06 aprilie 2022 Vizualizare
25 31-03-2022 Hotărâre privind acceptarea unei donații în favoarea comunei Nucet constând în material lemnos confiscat Vizualizare
24 31-03-2022 Hotărâre privind acordul de principiu asupra dezmembrarii în trei loturi a imobilului – teren situat în com. Nucet , sat Ilfoveni, nr.133, nr.cadastral 74104 Vizualizare
23 31-03-2022 Hotărâre privind modificarea anexei nr.11 la Statutul comunei Nucet, județul Dâmbovița ca urmare a trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat Vizualizare
22 31-03-2022 Hotărâre privind modificarea anexei nr.11 la Statutul comunei Nucet, județul Dâmbovița ca urmare a trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul privat Vizualizare
21 31-03-2022 Hotărâre privind actualizarea ”Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
20 31-03-2022 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare si stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din ciclul gimnazial din învăţământul preuniversitar de stat

pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022

Vizualizare
19 15-03-2022 Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat în domeniul public al unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
18 15-03-2022 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către Clubul Școlar Sportiv Târgoviște a terenului în suprafață de 1043 mp situat în comuna Nucet, sat Nucet, nr.558, nr. cadastral 71783 pe care este amplasată clădirea deținută de aceasta Vizualizare
17 15-03-2022 Hotărâre privind validare Dispoziție nr. 59 din data de 10.03.2022 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
16 15-03-2022 Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Nucet pe anul 2021 Vizualizare
15 03-03-2022 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la obiectivul de investiții: “Inființare grădiniță în satul Nucet, comuna Nucet județul Dâmbovița” Vizualizare
14 11-02-2022 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct al Școlii Gimnaziale Nucet Vizualizare
13 11-02-2022 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nucet nr.61 din data de 03 noiembrie 2021 pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții “Construire pod peste râul Dâmbovița” Vizualizare
12 11-02-2022 Hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2022 Vizualizare
11 11-02-2022 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
10 27-01-2022 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la obiectivul de investiții: “Inființare grădiniță în satul Nucet, comuna Nucet județul Dâmbovița” Vizualizare
9 27-01-2022 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri de interes local in satul Cazaci comuna Nucet, pe o lungime de 3 km” Vizualizare
8 27-01-2022 Hotărâre privind modificarea HCL nr.28/26.05.2021 pentru aprobarea participării în cadrul Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”si de co-finanțare a cheltuielilor eligibile și neeligibile finanțate prin Program proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor proprii cuprinse în Anexa 1 Portofoliu de proiecte pre-cerere de finanțare BEI precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat Cadru între UAT Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și UAT Nucet prin Consiliul Local Nucet Vizualizare
7 27-01-2022 Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2022 Vizualizare
6 27-01-2022 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei UAT Nucet datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Managementul Integrat al Deșeurilor în Judeţul Dâmboviţa›› pentru anul 2022 Vizualizare
5 27-01-2022 Hotărâre  privind darea în folosință gratuită către Parohia Ilfoveni a imobilului în suprafață de 42 mp, situat în comuna Nucet, sat Ilfoveni, nr. 133, județ Dâmbovița Vizualizare
4 27-01-2022 Hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare între comuna Nucet prin Consiliul Local al comunei Nucet şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Dâmboviţa Vizualizare
3 27-01-2022 Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează a se realiza cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat în anul 2022 Vizualizare
2 27-01-2022 Hotărâre privind includerea în domeniul public al unor bunuri care aparțin unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
1 27-01-2022 Hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
Nr. Data Continut pe scurt Actiune
83 22-12-2021 Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 20.12.2021 Vizualizare
82 22-12-2021 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Vizualizare
81 22-12-2021 Hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
80 22-12-2021 Hotărâre privind clasificarea unor drumuri de interes local situate în comuna Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
79 13-12-2021 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Vizualizare
78 13-12-2021 Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Nucet pe anul școlar 2022-2023 Vizualizare
77 13-12-2021 Hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor juridice de asistență, consultare și de reprezentare a Primăriei, Consiliului local, Comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar și a Primarului comunei Nucet în fața tuturor instanțelor de judecată Vizualizare
76 13-12-2021 Hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor aferente comunei Nucet, județul Dâmbovița și a participării Consiliului Local al comunei Nucet la cofinanțarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020” Vizualizare
75 13-12-2021 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor actualizat conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020” Vizualizare
74 13-12-2021 Hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE actualizat pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Vizualizare
73 13-12-2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Nucet pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale d-nei Popescu Elena Claudia, secretar general al comunei Nucet, pentru perioada 01 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021 Vizualizare
72 13-12-2021 Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
71 13-12-2021 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru achiziționarea darurilor oferite colindătorilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă în comuna Nucet Vizualizare
70 13-12-2021 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru ședința ordinară din data de 13 decembrie 2021 Vizualizare
69 26-11-2021 Hotărâre privind aprobarea renunțării comunei Nucet la calitatea de membru asociat în ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „LAVITAS TITU” Vizualizare
68 26-11-2021 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea zilei de 1 decembrie în comuna Nucet Vizualizare
67 26-11-2021 Hotărâre Privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Vizualizare
66 26-11-2021 Hotărâre privind stabilirea perioadei în care se efectuează inventarierea, precum și data până la care se face publicarea acestuia pe pagina de internet a comunei Vizualizare
65 26-11-2021 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru minorul Barbu Luca – Ionuț Vizualizare
64 26-11-2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor, a numărului și a cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2021-2022, pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat

la nivelul comunei Nucet, județul Dâmbovița”

Vizualizare
63 26-11-2021 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 2036 mp situat în comuna Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc”, nr. cadastral 71930 în vederea organizării unui spațiu pentru expunerea și comercializarea produselor agricole Vizualizare
62 03-11-2021 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții „Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
61 03-11-2021 Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al obiectivului de investiții “Construire pod peste râul Dâmbovița” Vizualizare
60 03-11-2021 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
59 28-10-2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director al Liceului Tehnologic Nucet Vizualizare
58 28-10-2021 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Nucet Vizualizare
57 28-10-2021 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru sfințirea Bisericii ”Pogorârea Sfântului Duh”din satul Ilfoveni, comuna Nucet Vizualizare
56 28-10-2021 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Vizualizare
55 28-10-2021 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții: „Extindere rețea de canalizare menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
54 28-10-2021 Hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art.470 alin.5 și alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2022 Vizualizare
53 28-10-2021 Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 30.09.2021 Vizualizare
52 21-10-2021 Hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Nucet județul Dambovița” Vizualizare
51 21-10-2021 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții: „Modernizare drumuri de exploatare agricolă in comuna Nucet judetul Dambovita” Vizualizare
50 21-10-2021 Hotărâre privind acordarea unui premiu omagial doamnei Ene Ioana cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani Vizualizare
49 21-10-2021 Hotărâre privind aprobarea Centralizatorului lucrărilor rămase de executat pentru obiectivul de investiție : “Construire Dispensar uman în comuna Nucet, județul Dâmbovița” conform O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare Vizualizare
48 21-10-2021 Hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții: “Construire Dispensar uman în comuna Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
47 28-09-2021 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Vizualizare
46 28-09-2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002, privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
45 28-09-2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii dintre comuna Nucet, județul Dâmbovița prin Consiliul Local al Comunei Nucet și comuna Gura Șuții, județul Dâmbovița pentru realizarea în comun a obiectivului de investitie “Construire pod peste râul Dâmbovița” Vizualizare
44 28-09-2021 Hotărâre privind includerea în domeniul public al comunei Nucet a unui drum de interes local situat în comuna Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
43 06-09-2021 Hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane” a terenului pentru constructia noilor investitii aferente acestuia Vizualizare
42 06-09-2021 Hotărâre privind aprobarea asocierii/parteneriatului dintre comuna Nucet, judetul Dambovita prin Consiliul Local al Comunei Nucet si judetul Dambovita prin Consiliul Judetean Dambovita pentru realizarea in comun a obiectivului de investitie “Realizare șanț betonat, trotuare și podețe, cu intrare în fiecare proprietate pe DJ722 și DC57, comuna Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
41 06-09-2021 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1385 mp situat în comuna Nucet, sat Nucet, nr. cadastral 74000 în vederea realizării unei investitii de tip “Greenfield” cu scopul construirii unui complex comercial Vizualizare
40 06-09-2021 Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitației publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
39 24-08-2021 Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Nucet nr.34 din data de 26 iulie 2021pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții: “Realizare șanț betonat, trotuare și podețe, cu intrare la fiecare proprietate pe DJ722 și DC57, comuna Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
38 24-08-2021 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
37 30-07-2021 Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare a terenului în suprafață de 2036 mp, situat în comuna Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin sătesc” Vizualizare
36 30-07-2021 Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Vizualizare
35 30-07-2021 Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 30.06.2021 Vizualizare
34 26-07-2021 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții: “Realizare șanț betonat, trotuare și podețe, cu intrare la fiecare proprietate pe DJ722 și DC57, comuna Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
33 30-06-2021 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri de interés local in satul Cazaci comuna Nucet, pe o lungime de 3 km” Vizualizare
32 30-06-2021 Hotărâre privind desemnarea unui consilier local responsabil cu afacerile europene Vizualizare
31 30-06-2021 Hotărâre privind aprobare PUD pentru teren intravilan pentru lucrarea Construire Bază sportivă TIP 1, situat în comuna Nucet, satul Nucet, nr.588, județul Dâmbovița cu număr cadastral 71830 în suprafață de 13871 mp teren, categoria de folosință curți construcții Vizualizare
30 30-06-2021 Hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă către CN POȘTA ROMÂNĂ SA a terenului în suprafață de 742 mp situat în comuna Nucet, str. Gării, nr.15, nr. cadastral 74002 pe care este amplasată clădirea deținută de aceasta Vizualizare
29 26-05-2021 Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea zilei de 1 iunie, Ziua Eroilor și Ziua Iei în comuna Nucet Vizualizare
28 26-05-2021 Hotărâre privind aprobarea participării în cadrul Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme”si de co-finanțare a cheltuielilor eligibile și neeligibile finanțate prin Program proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor proprii cuprinse în Anexa 1 Portofoliu de proiecte pre-cerere de finanțare BEI precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat Cadru între UAT Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și UAT Nucet prin Consiliul Local Nucet Vizualizare
27 26-05-2021 Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) “INTRODUCERE ÎN INTRAVILANUL COMUNEI NUCET FUNCȚIUNE MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII DE INTERES GENERAL ȘI LOCUIRE”, comuna Nucet, sat Cazaci, str. DN71, jud.Dâmbovița, număr
cadastral 71655, beneficiar Elena Roxana STROIE, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia
Vizualizare
26 26-05-2021 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
25 21-04-2021 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați la obiectivul de investiții: “Modernizare drumuri de interes local în satele Nucet, Cazaci, Ilfoveni, comuna Nucet județul Dâmbovița” Vizualizare
24 21-04-2021 Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 31.03.2021 Vizualizare
Anexa
23 21-04-2021 Hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2021 Vizualizare
Anexa
22 21-04-2021 Hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 Vizualizare
21 29-03-2021 Hotărâre privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ pentru perioada 2021 – 2027 a comunei NUCET, Județul Dâmbovița Vizualizare
20 29-03-2021 Hotărâre privind includerea în domeniul privat al comunei Nucet a unor bunuri ce aparțin comunei Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
19 29-03-2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Nucet Vizualizare
18 29-03-2021 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Nucet Vizualizare
17 01-03-2021 Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 – Extindere și realizare stații de epurare în Fieni, Răcari, Nucet, Băleni, Mătăsaru, Corbii Mari, Finta, Morteni, Vișina, Potlogi, Târgoviște, Găiești, Titu” Vizualizare
16 01-03-2021 Hotărâre privind desemnarea domnului Niculae Gelu în comisia de specialitate a Consiliului Local Nucet Vizualizare
15 01-03-2021 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020” Vizualizare
14 01-03-2021 Hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente comunei Nucet, județul Dâmbovița și a participării Consiliului Local al comunei Nucet la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020 Vizualizare
13 01-03-2021 Hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Vizualizare
12 01-03-2021 Hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
11 01-03-2021 Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al comunei Nucet pe anul 2020 Vizualizare Anexa
10 10-02-2021 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru minorul Ciungu Antoniu – Vlăduț Vizualizare
9 10-02-2021 Hotărâre privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
8 10-02-2021 Hotărâre privind atestarea modificătii și completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
7 10-02-2021 Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa›› Vizualizare
6 10-02-2021 Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
5 18-01-2021 Hotărâre  privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2021 Vizualizare
4 18-01-2021 Hotărâre privind actualizarea ”Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Nucet, județul Dâmbovița”. Vizualizare PAAR – Anexa
3 18-01-2021 Hotărâre privind aprobarea ”Planului de Pază al comunei Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare Plan de paza – Anexa
2 18-01-2021 Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic actualizat al Primăriei comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare Nomenclator arhivistic – Anexa
1 18-01-2021 Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local al dlui. Nicolae Lucian Andrei Vizualizare
Nr. Data Continut pe scurt Actiune
71 29-19-2020 Privind validarea Dispozițiilor nr. 239/16.12.2020 și 248/24.12.2020 de rectificare a bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
70 29-19-2020 Privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Nucet nr.13 din 30 aprilie 2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 Vizualizare
69 29-19-2020 Privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Nucet pe anul școlar 2021-2022 Vizualizare
68 29-19-2020 Privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului Vizualizare

Anexa Stat de Functii

Anexa Organigrama

67 29-19-2020 Privind aprobarea contractării serviciilor juridice de asistență, consultare și de reprezentare a Primăriei, Consiliului local, Comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar și a Primarului comunei Nucet în fața tuturor instanțelor de judecată Vizualizare
66 29-19-2020 Privind stabilirea normativelor proprii ale Primăriei Nucet pentru consumul lunar de carburanți și convorbiri telefonice Vizualizare
65 29-19-2020 Privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează a se realiza cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat în anul 2021 Vizualizare

Anexa

64 29-19-2020 Privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Nucet pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale d-nei Popescu Elena Claudia, secretar general al comunei Nucet, pentru perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020 Vizualizare
63 29-19-2020 Privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 24.12.2020 Vizualizare

Anexa

62 09-12-2020 Privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru achiziționarea darurilor oferite colindătorilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă în comuna Nucet Vizualizare
61 09-12-2020 Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Nucet a unor bunuri ce aparțin comunei Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
60 09-12-2020 Privind alipirea a două loturi teren situate în com. Nucet , sat Ilfoveni, punct magazin sătesc Vizualizare
59 09-12-2020 Privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
Anexa
58 09-12-2020 Privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1-sat Nucet, comuna Nucet, nr.558,județul Dâmbovița” Vizualizare
57 09-12-2020 Privind acordarea burselor sociale și a burselor de merit pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
56 09-12-2020 Privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Nucet. Vizualizare
55 09-12-2020 Privind stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma plății online a impozitelor și taxelor locale utilizând cardul bancar în sistemul național electronic Ghiseul.ro Vizualizare
54 09-12-2020 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare Anexe
53 23-11-2020 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
Anexa
52 23-11-2020 Privind mandatarea specială a reprezentantului UAT Nucet în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița Vizualizare
51 23-11-2020 Privind mandatarea specială a reprezentantului UAT Nucet în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Dâmbovița Vizualizare
50 23-11-2020 Privind aprobarea premierii sportivului Manolache Luca pentru performanțe deosebite Vizualizare
49 23-11-2020 Privind alegerea viceprimarului comunei Nucet, județ Dâmbovița Vizualizare
48 23-11-2020 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nucet Vizualizare
47 23-11-2020 Privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
46 19-10-2020 Privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 30.09.2020 Vizualizare
45 19-10-2020 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
44 19-10-2020 Privind alegerea unui președinte de ședință pentru o ședința din data de 19.10.2020 Vizualizare
43 25-09-2020 Privind aprobarea implementării și a indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții: “ Amenajare teren de sport în satul Nucet, comuna Nucet, județul Dâmbovița ” Vizualizare
42 25-09-2020 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare

Anexa

41 07-09-2020 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU PARTER”, comuna Nucet, sat Ilfoveni, nr. 70B, jud.Dâmbovița, număr cadastral 71112, beneficiar CIUCĂ GABRIEL, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia Vizualizare
40 07-09-2020 Hotarare privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Nucet a unor bunuri ce aparțin comunei Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
39 07-09-2020 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
38 13-08-2020 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
37 13-08-2020 Hotarare privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local a unor drumuri situate în comuna Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
36 04-08-2020 Hotarare privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT Nucet prin Consiliul local al comunei Nucet şi UAT Văcărești prin Consiliul local al comunei Văcărești pentru achiziția unui imobil teren în vederea construirii unei stații de epurare Vizualizare
35 04-08-2020 Hotarare privind acordul de principiu asupra dezmembrării în două loturi a imobilului teren situat în com. Nucet , sat Nucet, punct Stadion Vizualizare
34 04-08-2020 Hotarare privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție ”Extindere rețea de distribuție gaze naturale în satul Nucet, comuna Nucet, strada Aleea Școlii” Vizualizare
33 04-08-2020 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții: “Extindere rețele de alimentare cu apă în satele Nucet și Cazaci, comuna Nucet, județul Dâmbovița” Vizualizare
32 04-08-2020 Hotarare privind atestarea modificătii și completării Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ
teritoriale Nucet, județ Dâmbovița
Vizualizare
31 04-08-2020 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
30 04-08-2020 Hotarare privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar al comunei Nucet a domnului Ungureanu George Emilian, ca urmare a demisiei acestuia Vizualizare
29 24-07-2020 Hotarare privind includerea în domeniului public al comunei Nucet, județul Dâmbovița a unor bunuri Vizualizare
28 24-07-2020 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet Vizualizare
27 24-07-2020 Hotarare privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricol la nivelul comunei Nucet, judeţ Dâmboviţa, pentru perioada 2020 2024 Vizualizare
26 24-07-2020 Hotarare privind stabilirea procedurii de închiriere a bunurilor proprietate publică și privată a comunei Nucet Vizualizare
25 24-07-2020 Hotarare privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei Nucet, județul Dâmbovița Vizualizare
24 24-07-2020 Hotarare privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 31.03.2020 Vizualizare
23 24-07-2020 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
22 24-07-2020 Hotarare privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni Vizualizare
21 22-06-2020 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru rest de executat privind obiectivul ” Modernizare drumuri de interes local in satul Cazaci comuna Nucet, pe o lungime de 3 km „ Vizualizare
20 22-06-2020 Hotarare privind aprobarea implementarii obiectivului de investitie si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Modernizare drumuri de interes local in satele Nucet si Cazaci, comuna Nucet Vizualizare
18 22-06-2020 Hotarare p rivind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
13 30-04-2020 Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 Vizualizare
12 30-04-2020 Hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli la 31.03.2020 Vizualizare
9 23-03-2020 Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
8 21-02-2020 Hotarare privind adoptarea bugetului local pe anul 2020 Vizualizare
7 21-02-2020 Hotarare privind contului anual de executie a bugetului local Vizualizare
6 31-01-2020 Hotarare privind atestarea lnventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ teritoriale Nucet, judet Dambovita Vizualizare
5 31-01-2020 Hotarare privind aprobarea cotizatiei datorata la Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara «Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita» Vizualizare
4 31-01-2020 Hotarare privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020 Vizualizare
3 31-01-2020 Hotarare privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Nucet, judetul Dambovita”. Vizualizare
2 20-01-2020 Hotărâre privind reorganizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nucet Vizualizare
1 20-01-2020 Hotărâre privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru o perioada de 3 luni Vizualizare
Va recomandam cu caldura si serviciile partenerilor nostrii: Fotograf Nunta Bucuresti, Formatie Nunta Bucuresti, Dj Nunta Targoviste, Cazare Targoviste, Cazare Titu, Cover Band Bucuresti.